17:08, 09/09/2022

API: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thu Phương

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thu Phương
  - Mã chứng khoán: API
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,733,200 CP (tỷ lệ 7.15%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 615,800 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,117,400 CP (tỷ lệ 5.54%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Tài chính cá nhân
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 31/08/2022.

  HNX