API: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thu Phương

API: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thu Phương

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thu Phương
- Mã chứng khoán: API
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,733,200 CP (tỷ lệ 7.15%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 615,800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,117,400 CP (tỷ lệ 5.54%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Tài chính cá nhân
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 31/08/2022.

HNX