16:42, 06/07/2022

API: Nguyễn Thị Bổn - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 966,100 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Bổn
  - Mã chứng khoán: API
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 966,100 CP (tỷ lệ 2.53%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đỗ Lăng
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Mẹ
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 7,492,122 CP (tỷ lệ 19.6%)

  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Mẹ
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 966,100 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 966,100 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 20/06/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 29/06/2022.

  HNX