APP lên kế hoạch lãi gấp 5 lần trong năm 2020

APP lên kế hoạch lãi gấp 5 lần trong năm 2020

Theo Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 mà CTCP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ (HNX: APP) vừa công bố, Công ty lên kế hoạch tăng trưởng “mạnh mẽ” trong năm nay với 245 tỷ đồng doanh thu và 2.8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt giảm 5% và tăng đến 428% so với với năm 2019.

Kế hoạch kinh doanh 2020 của APP
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ 2020 của APP

Thực tế, chỉ tiêu lãi trước thuế 2.8 tỷ đồng của APP so với chỉ tiêu kế hoạch của các năm trước vẫn còn khá khiêm tốn, việc tăng trưởng lãi đến 428% xuất phát từ việc kết quả kinh doanh năm 2019 có sự sụt giảm đáng kể khi chỉ đạt hơn 530 triệu đồng, là mức thấp nhất kể từ khi Công ty niêm yết.

Trong cơ cấu doanh thu, APP ước tính doanh thu từ kinh doanh xăng dầu sẽ chiếm tỷ trọng chính, ước đạt 191 tỷ đồng, còn lại là doanh thu dầu mỡ nhờn. Với kế hoạch kinh doanh này, APP dự trình cổ đông với mức chia cổ tức 2020 dự kiến đạt tỷ lệ 3% trên vốn điều lệ. Đối với năm 2019, Công ty thực hiện chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 2%.

Theo APP, năm 2020 vẫn tiếp tục là năm khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro như mức độ cạnh tranh gia tăng, biến động phức tạp của giá cả nguyên liệu đầu vào cho sản xuất. Qua đó, HĐQT xác định Công ty sẽ cần đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, giảm lượng hàng hóa và nguyên liệu tồn kho, đảm bảo dòng tiền lành mạnh và bảo toàn vốn để có thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh trên.

Trong Đại hội lần này, APP cũng sẽ bầu bổ sung lại Thành viên Ban kiểm soát sau khi bà Lê Thị Hồng Vân đã gửi đơn từ nhiệm từ ngày 05/07/2019 vì lý do không thu xếp được thời gian tham gia.

Như Xuân

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút