13:52, 17/06/2022

APS: Nguyễn Thị Bổn - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 600,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Bổn
  - Mã chứng khoán: APS
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 600,000 CP (tỷ lệ 0.72%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đỗ Lăng
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Mẹ
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 11,872,440 CP (tỷ lệ 14.3%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 600,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Thoả thuận
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/06/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/07/2022.

  HNX