ASA: Cao Tấn Thành - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 500,300 CP

ASA: Cao Tấn Thành - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 500,300 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Cao Tấn Thành
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: ASA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 499,700 CP (tỷ lệ 5%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500,300 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng sơ hữu cổ phần tại công ty
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/11/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/12/2021.

HNX