17:19, 16/11/2021

ASA: Cao Tấn Thành - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 500,300 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Cao Tấn Thành
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
  - Mã chứng khoán: ASA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 499,700 CP (tỷ lệ 5%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500,300 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng sơ hữu cổ phần tại công ty
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/11/2021
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/12/2021.

  HNX