17:20, 23/11/2021

ASA: Đỗ Hoàng Việt không còn là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Hoàng Việt- Mã chứng khoán: ASA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 595,900 CP (tỷ lệ 5.96%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 500,300 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 95,600 CP (tỷ lệ 0.96%)
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 19/11/2021.

  HNX