16:17, 28/12/2021

ASA: Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 199,700 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Dũng
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: ASA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 199,700 CP (tỷ lệ 2%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 199,700 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ nắm giữ
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 31/12/2021
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/01/2022.

  HNX