16:32, 23/06/2022

ATB: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ATB của CTCP An Thịnh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/07/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/07/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/07/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổ 11C, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

  HNX