AUM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

AUM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AUM của CTCP Vinacafe Sơn Thành như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/12/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến Tháng 1/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Vinacafe Sơn Thành, Thôn Sơn Tây, Xã Sơn Thành Tây, Huyện Tây Hòa, Tỉnh Phú Yên
          - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng SXKD năm 2021
+ Báo cáo tài chính năm 2020
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT
+ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
+ Bầu thư ký HĐQT
+ Các vấn đề khác liên quan đến cổ đông

HNX