10:08, 03/12/2021

AUM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AUM của CTCP Vinacafe Sơn Thành như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/12/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến Tháng 1/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Vinacafe Sơn Thành, Thôn Sơn Tây, Xã Sơn Thành Tây, Huyện Tây Hòa, Tỉnh Phú Yên
            - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng SXKD năm 2021
  + Báo cáo tài chính năm 2020
  + Báo cáo hoạt động của HĐQT
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
  + Bầu bổ sung thành viên HĐQT
  + Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
  + Bầu thư ký HĐQT
  + Các vấn đề khác liên quan đến cổ đông

  HNX