15:39, 26/07/2022

AVF: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Anh Đĩnh

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Đĩnh
  - Mã chứng khoán: AVF
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 1,537,500 CP (tỷ lệ 3.55%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 800,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,337,500 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.39%
  - Ngày trở thành cổ đông lớn: 17/06/2022.

  HNX