10:02, 11/03/2022

BAL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BAL của CTCP Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông
            - Địa điểm tổ chức họp: Số 38 Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông sau.

  HNX