16:37, 11/03/2022

BAX: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AMERICA LLC
  - Mã chứng khoán: BAX
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,059,900 CP (tỷ lệ 12.93%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 7,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,066,900 CP (tỷ lệ 13.01%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 07/03/2022.

  HNX