13:59, 22/06/2022

BBC: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần BIBICA công bố Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE