BBC: Ông Nguyễn Quốc Hoàng là người đại diện pháp luật thay cho Ông Trương Phú Chiến

BBC: Ông Nguyễn Quốc Hoàng là người đại diện pháp luật thay cho Ông Trương Phú Chiến

Công ty Cổ phần BIBICA thông báo thay đổi người đại diện pháp luật như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm