18:01, 30/03/2022

BCA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BCA của CTCP B.C.H như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4/2022. Thời gian tổ chức cụ thể công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính công ty: KM 77+500. xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
            - Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2021. đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2022 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

  HNX