14:20, 27/09/2022

BCF: Phạm Hoàng Thái - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 300,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Hoàng Thái
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: BCF
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,002,364 CP (tỷ lệ 3.6%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/09/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/10/2022.

  HNX