BCM: Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

BCM: Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP thông báo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm