BCTC 4/2022 KDH - Lợi nhuận giảm 8,34% trong năm 2022.

Doanh thu Q4/2022 đạt 1.234,08 tỷ đồng tăng 53,75% so với quý trước.
Cả năm doanh thu đạt 2.911,96 tỷ đồng giảm 22,09% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận ròng cả năm đạt 1.102,16 tỷ đồng giảm 8,34% so với cùng kỳ.