BCTC 4/2022 KST - Doanh thu tăng 222,45% công ty bứt phá mạnh mẽ trong năm 2022.

Doanh thu Q4/2022 đạt 56,18 tỷ đồng giảm 67,44% so với quý trước.
Cả năm doanh thu đạt 283,73 tỷ đồng tăng 222,45% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận ròng cả năm đạt 10,08 tỷ đồng tăng 155,41% so với cùng kỳ.