BCTC 4/2022 PIV - Lại một năm kết quả kinh doanh đi xuống.

Lợi nhuận ròng cả năm đạt âm 143,06 tỷ đồng giảm 12.509,28% so với cùng kỳ.