15:42, 14/03/2022

BDW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDW của CTCP Cấp thoát nước Bình Định như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, địa chỉ: 146 Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
            - Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  HNX