15:59, 10/03/2022

BED: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BED của CTCP Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 27/04/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng. Số 78 Bạch Đằng, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  HNX