14:16, 22/08/2022

BGW: Lê Ngọc Duyên - Ủy viên HĐQT - đã bán 51,200 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Ngọc Duyên
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: BGW
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 56,200 CP (tỷ lệ 0.31%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 51,200 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 51,200 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,000 CP (tỷ lệ 0.03%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 16/08/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 16/08/2022.

  HNX