15:43, 09/08/2022

BGW: Lê Ngọc Duyên - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 51,200 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Ngọc Duyên
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: BGW
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 56,200 CP (tỷ lệ 0.31%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 51,200 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại BGW
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/08/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/08/2022.

  HNX