14:17, 22/08/2022

BGW: Lê Thị Ngọc Yến - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 51,200 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Ngọc Yến
  - Mã chứng khoán: BGW
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,500 CP (tỷ lệ 0.02%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Ngọc Duyên
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 56,200 CP (tỷ lệ 0.31%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 51,200 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 51,200 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 55,700 CP (tỷ lệ 0.31%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 16/08/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 16/08/2022.

  HNX