15:51, 28/12/2021

BHC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Thị Kim Anh

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Kim Anh
  - Mã chứng khoán: BHC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 920,641 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 920,641 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20.46%
  - Ngày trở thành cổ đông lớn: 24/12/2021.

  HNX