BHC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Thị Kim Anh

BHC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Thị Kim Anh

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Kim Anh
- Mã chứng khoán: BHC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 920,641 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 920,641 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20.46%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 24/12/2021.

HNX