15:30, 23/06/2022

BHC: Đào Văn Sơn - Thành viên BKS - đã bán 16,300 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Văn Sơn
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
  - Mã chứng khoán: BHC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 16,300 CP (tỷ lệ 0.36%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 16,300 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 16,300 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 10/06/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 20/06/2022.

  HNX