15:24, 15/06/2022

BHC: Hồ Đình Thuần - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 84,590 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hồ Đình Thuần
  - Mã chứng khoán: BHC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 84,590 CP (tỷ lệ 1.88%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Hồ Đình Cường
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Anh ruột
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 84,590 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/06/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/07/2022.

  HNX