15:00, 01/03/2022

BHC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHC của Công ty cổ phần bê tông Biên hòa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4/2022, TCPH sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa
  Đường 1A, KCN Biên Hòa 1. phường An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022;
  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo kiểm tra của BKS năm 2021;
  + Tờ trình về thay đổi nhân sự;
  + Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
  + Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
  + Các vấn đề khác (nếu có).

  HNX