13:56, 10/08/2022

BHK: Công ty TNHH Ngân Hạnh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 669,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Ngân Hạnh
  - Mã chứng khoán: BHK
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 669,000 CP (tỷ lệ 16.78%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Hoàng Ngọc Văn
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chủ tịch Hội đồng thành viên
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 669,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 669,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 19/07/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 21/07/2022.

  HNX