09:10, 06/07/2022

BMF: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMF của CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/07/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/07/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hang TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai và ngân hàng BIDV - chi nhánh Nam Đồng Nai.
            - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 7 hoặc tháng 8 năm 2022, Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi các cổ đông.
            - Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của CTCP Vật Liệu xây Dựng Và Chất Đốt Đồng Nai.

  HNX