20/05/2022 11:28

BMI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (mã CK: BMI) như sau:

Tài liệu đính kèm

HOSE