17:58, 01/06/2022

BMV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Tài liệu đính kèm:
  1.BMV_2022.6.1_0a012fd_233_Ttr_ung_cu_Chu_tich_HDQT.pdf
  2.BMV_2022.6.1_1416e4e_234_Ttr_ung_cu_TV.HDQT_kiem_Giam_doc_n.ky_20222027.pdf
  3.BMV_2022.6.1_19a0ed7_241_Ttr_bao_cao_tai_chinh_da_kiem_toan_2021.pdf
  4.BMV_2022.6.1_1da2fa3_231_Ttr_danh_sach_ung_vien_HDQT_va_BKS_20222027.pdf
  5.BMV_2022.6.1_225088e_229_BC_hoat_dong_HDQT_nhiem_ky_20172022_phuong_huong_hoat_dong_20222027.pdf
  6.BMV_2022.6.1_55319b0_230_BC_hoat_dong_BKS_n.ky_20172022_phuong_huong_20222027.pdf
  7.BMV_2022.6.1_58c3377_228_BC_ket_qua_SXKD_2021_KH_SXKD_2022.pdf
  8.BMV_2022.6.1_5ff1d4f_243_Ttr_Phuong_an_phan_phoi_loi_nhuan_Cty.pdf
  9.BMV_2022.6.1_6c2d046_239_Ttr_ung_cu_TV.BKS_n.ky_20222027_Le_Thi_Thuyen.pdf
  10.BMV_2022.6.1_71ab500_232_Ttr_so_luong_TV.HDQT_nhiem_ky_20222027.pdf
  11.BMV_2022.6.1_916b95d_238_Ttr_ung_cu_TV.BKS_n.ky_20222027__Bui_Thi_Thu_Huong.pdf
  12.BMV_2022.6.1_a4a13f0_240_Ttr_Quyet_toan_Luong_thuc_hien_2021_ke_hoach_luong_2022_cua_HDQT_va_BKS_Cty.pdf
  13.BMV_2022.6.1_a88d09d_235_Ttr_ung_cu_TV.HDQT_20222027__Luu_Anh_Tuan.pdf
  14.BMV_2022.6.1_a9e2ccd_227_Bao_cao_cua_Ban_kiem_soat_2021.pdf
  15.BMV_2022.6.1_b295dcf_KQ_kiem_phieu_bau_HDQT_BKS_nhiem_ky_2022_2027.pdf
  16.BMV_2022.6.1_ce00d78_2022_NQ_DHDCD_thuong_nien.pdf
  17.BMV_2022.6.1_d1e13c0_237_Ttr_ung_cu_Truong_BKS_20222027_Nguyen_Thi_Hieu.pdf
  18.BMV_2022.6.1_da2ed9d_2022_Bien_ban_DHDCD_thuong_nien.pdf
  19.BMV_2022.6.1_f197b61_242_Ttr_PD_LCDV_kiem_toan_BCTC_2022.pdf
  20.BMV_2022.6.1_fb18465_226_BC_HDQT_2021_phuong_huong_nhiem_vu_2022.pdf
  21.BMV_2022.6.1_ff34753_236_Ttr_so_luong_TV.BKS_Cty_nhiem_ky_20222027.pdf

  HNX