15:13, 15/07/2022

BNA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BNA của CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/08/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/08/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/08/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
            - Nội dung họp: + Điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021;
  + Báo cáo thông qua tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2021;
  + Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

  HNX