14:47, 14/07/2022

BTD: AMERICA LLC không còn là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AMERICA LLC- Mã chứng khoán: BTD
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 327,600 CP (tỷ lệ 5.11%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 12,700 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 314,900 CP (tỷ lệ 4.91%)
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 08/07/2022.

  HNX