16:12, 30/05/2022

BTD: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AMERICA LLC
  - Mã chứng khoán: BTD
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 388,800 CP (tỷ lệ 6.06%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 12,200 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 376,600 CP (tỷ lệ 5.87%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Giảm tỷ trọng
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 25/05/2022.

  HNX