BTD: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Duy Hưng

BTD: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Duy Hưng

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Duy Hưng
- Mã chứng khoán: BTD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 448,910 CP (tỷ lệ 7%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 3,600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 452,510 CP (tỷ lệ 7.06%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Mua đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 20/12/2022.

HNX