14:47, 19/05/2022

BTG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTG của CTCP Bao bì Tiền Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến Tháng 06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Bao Bì Tiền Giang, Khu phố Trung Lương, Phường 10. TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng SXKD năm 2022;
  + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022;
  + Báo cáo thẩm định tài chính năm 2021 của Ban kiểm soát;
  + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
  + Thông qua tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh, thực hiện quỹ lương năm 2021 và dự kiến lợi nhuận, kế hoạch quỹ lương năm 2022;
  + Thông qua tờ trình thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch mức thù lao HĐQT năm 2022;
            - Nội dung họp: + Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
  + Thông qua tờ trình về việc thực hiện giao dịch đối với tổ chức có liên quan;
  + Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
  + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

  HNX