13:28, 24/01/2022

BTN: Nguyễn Thị Thu Hà không còn là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thu Hà- Mã chứng khoán: BTN
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 292,800 CP (tỷ lệ 6.66%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 89,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 203,800 CP (tỷ lệ 4.64%)
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 15/11/2021.

  HNX