BTP: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

BTP: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa công bố thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm