16:46, 25/08/2022

BTP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (mã CK: BTP) như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE