14:15, 03/03/2022

BTP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (mã CK: BTP) như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE