13:43, 06/05/2022

BTS: Công ty TNHH chứng khoán ACB - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 361,900 CP

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH chứng khoán ACB
  - Mã chứng khoán: BTS
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7,293,916 CP (tỷ lệ 5.9%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Minh Tuấn
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,000,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 361,900 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6,932,016 CP (tỷ lệ 5.61%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không đạt giá kỳ vọng
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 30/03/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 29/04/2022.

  HNX