17:31, 31/08/2022

BTS: Công ty TNHH chứng khoán ACB - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1,000,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty TNHH chứng khoán ACB
  - Mã chứng khoán: BTS
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6,932,016 CP (tỷ lệ 5.61%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Minh Tuấn
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,000,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/09/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/10/2022.

  HNX