15:31, 05/05/2022

BTU: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTU của Công ty Cổ phần Công trình Đô Thị Bến Tre như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 15/06/2022 (cụ thể TCPH sẽ nêu trong thư mời họp)
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Khách sạn Hàm Luông (cụ thể TCPH sẽ nêu trong thư mời họp).
            - Nội dung họp: Chi tiết được TCPH nêu trong thư mời họp

  HNX