13:51, 25/05/2022

BVN: Nguyễn Thanh Hùng không còn là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Hùng- Mã chứng khoán: BVN
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 963,200 CP (tỷ lệ 19.26%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 947,100 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 16,100 CP (tỷ lệ 0.32%)
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 19/05/2022.

  HNX