16:32, 22/09/2022

BWS: Lê Quang Thắng - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 15,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Quang Thắng
  - Mã chứng khoán: BWS
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Minh Đức
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Anh ruột
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 261,589 CP (tỷ lệ 0.29%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 15,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 15,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 15,000 CP (tỷ lệ 0.02%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 19/09/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 19/09/2022.

  HNX