BWS: Lê Quang Thắng - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 15,000 CP

BWS: Lê Quang Thắng - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 15,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Quang Thắng
- Mã chứng khoán: BWS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Minh Đức
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Anh ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 261,589 CP (tỷ lệ 0.29%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 15,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/09/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/09/2022.

HNX