14:02, 30/08/2022

BWS: Nguyễn Đình Hương - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 20,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Hương
  - Mã chứng khoán: BWS
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 70,063 CP (tỷ lệ 0.08%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Hạnh
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Anh ruột
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 176,117 CP (tỷ lệ 0.2%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 20,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ đầu tư
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/09/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/09/2022.

  HNX