16:17, 16/08/2022

BWS: Võ Thị Nhã - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 12,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thị Nhã
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: BWS
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 134,752 CP (tỷ lệ 0.15%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 12,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/08/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/09/2022.

  HNX